-

Vastapainon julkaisemat Open Access -kirjat

 

Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa

Arja Jokinen, Suvi Raitakari, Johanna Ranta (toim.)

etukansi

Ihmisten elämäntilanteiden erilaisuus ja eriarvoisuus ovat aina läsnä yhteiskuntapoliittisissa keskusteluissa.
Marginaalissa eläminen voi tarkoittaa asunnottomuutta, sairastumista, työttömyyttä ja oman paikkansa etsimistä, kun tuntuu, että muut elävät arjessaan normaalia elämää. Tavallisuutta, normaalia, hyväksyttyä tai valtavirtaa ei kuitenkaan ole olemassa ilman marginaalia.

Marginaalisuus ja marginaaleihin liittyvät kysymykset ovat sosiaalityön ydintä ja aina ajankohtaisia tutkimusaiheita. Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa valottaa moniulotteisesti konstruktionistista tutkimusotetta soveltaen sosiaalityön ja marginalisaation välisiä kytkentöjä.

Teoksessa tuotetaan eri näkökulmista uutta tietoa marginalisaatiosta painotuksen ollessa aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä, sen käytännöissä ja kohderyhmissä. Lisäksi teoksessa tarkastellaan ajankohtaisia marginalisaatioon liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden seurauksia.

Kirja kutsuu kriittiseen itsereflektioon erityisesti käytettyjen käsitteiden ja kategorioiden sekä niihin kytkeytyvän vallankäytön suhteen. Teos soveltuu erityisesti sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä sosiaalialan ammattilaisten käyttöön.

• 2022
• 386 s.
• vertaisarvioitu

Lataa Open Access -versio osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789523970014

Saatavilla myös maksullisena paperikirjana ja ePub-kirjana.


 

Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus

Anni Jäntti, Anna-Aurora Kork, Kaisa Kurkela, Ulriika Leponiemi, Henna Paananen, Lotta-Maria Sinervo & Sanna Tuurnas (toim.)

etukansi

Mitä hallintotieteellinen tutkimus on ja minkälaista se voisi olla? Miten yhteiskunnallinen kehitys ja hallinnon tutkimus ovat sidoksissa toisiinsa?

Hallintotieteellinen tutkimus kohdistuu julkishallinnon toimintaan hallinnon ja politiikan välimaastossa. Siihen kytkeytyy kriittinen keskustelu demokratian murroskehityksestä, julkisorganisaatioiden muutosprosesseista ja johtamisesta, julkisen toiminnan kestävyydestä tai toimintapolitiikkojen vaikuttavuudesta.

Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus on 54 tutkijan kirjoittama monitieteinen teos, joka luo näkymiä tieteenalan muutokseen ja tulevaisuuteen. Hallintotieteellisellä tutkimuksella on vahva käytännön yhteys ja merkittävä rooli yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä. Samanaikaisesti se on myös muutoksen kohteena. Teos jäsentää tätä kaksoisroolia.

Teos soveltuu julkishallinnon muutoksesta, kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille lukijoille: tutkijoille, asiantuntijoille sekä opiskelijoille.

• 2022
• 418 s.
• vertaisarvioitu

Lataa Open Access -versio osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789517689953

Saatavilla myös maksullisena paperikirjana ja ePub-kirjana.
 

 


 

Suomesta poistetut

Päivi Pirkkalainen, Eveliina Lyytinen & Saara Pellander (toim.)

 

etukansi

 

Ulkomaalaisen maastapoistamista – käännytystä ja karkotusta – koskevaa keskustelua hallitsevat viranomaisten näkökulmat ja käsitteet. Miltä lait ja hallinnolliset prosessit näyttävät ulkomaalaisen näkökulmasta?

”Suomesta poistetut” avaa lakien ja hallinnollisten prosessien historiaa, toimeen­panoa, niistä käytyjä kamppailuja ja niiden kohteena olevien ihmisten kokemuksia. Kirja haastaa vallalla olevaa kapeakatseista julkista keskustelua, jossa karkotukset typistetään historiattomaksi ja vain tiettyjä ihmisryhmiä koskevaksi ilmiöksi. Tosiasiassa karkotukset koskettavat laajasti koko yhteiskuntaa.

Teoksessa kritisoidaan karkotusten ja käännytysten yksioikoista normalisointia. Usein byrokraattinen karkotustoiminta tuottaa myös monia tarkoittamattomia seurauksia. Suomesta poistetut avaa monitieteisesti – historiatieteiden, yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden näkökulmista – maastapoistamisiin liittyviä ilmiöitä.

• 2022
• 370 s.
• vertaisarvioitu

Lataa Open Access -versio osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789517689960

Saatavilla myös maksullisena paperikirjana ja ePub-kirjana.

 


 

Otto Pipatti

Ihmisen sosiaalisuuden alkulähteillä

Ensimmäinen kokonaisesitys westermarckilaisesta sosiologiasta ja sosiaaliantropologiasta, jotka hallitsivat suomalaista yhteiskuntatutkimusta ennen toista maailmansotaa.

Edvard Westermarck (1862-1939) on kautta aikain tunnetuin suomalaistutkija. Hänen kansainvälisesti menestyneet oppilaansa julkaisivat teoksiaan johtavilla brittiläisillä kustantajilla. Kirja avaa Westermarckin ja hänen oppilaidensa lähtökohtia valistusfilosofiassa, evoluutioajattelun eri suuntauksissa ja antropologiassa. Lisäksi se luo kokonaiskuvan westermarckilaisten tutkimusaiheista ja keskinäisistä samankaltaisuuksista ja eroista.

Westermarck ja hänen oppilaansa tutkivat sosiaalisten ilmiöiden alkuperää, joka synnyttää ja ylläpitää niitä yhä tänäkin päivänä. Samalla heitä yhdisti kiinnostus sellaisiin käyttäytymistaipumuksiin, jotka ihminen jakaa muiden eläinten kanssa.

Suomalaisen sosiologian historia on usein hahmotettu ”vanhan” ja ”modernin” sosiologian välisenä erontekona, jossa vanhentuneet teoriat ja metodit korvautuivat toisen maailmansodan jälkeen uudenlaisilla lähestymistavoilla. Kirja tarkastelee tätä kehityskertomusta kriittisessä valossa ja osoittaa westermarckilaisen perinnön pysyvän arvon nykypäivän tieteellisissä ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa.
 

• 2023
• 320 s.
• vertaisarvioitu

Lataa Open Access -versio osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789523970861

Saatavana myös maksullisena paperikirjana ja ePub-kirjana.

 


 

Itsemääräämisoikeus – Teoriasta käytäntöön

Paul Tiensuu, Maija Aalto-Heinilä &
Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (toim.)

Kustantaja: Vastapaino
Tampere 2023

 

Yksilöiden oikeus määrätä itse omista asioistaan on yksi moraalisen ja oikeudellisen ajattelumme kulmakivistä. Mutta mistä tämä kulmakivi on peräisin? Mitä itsemäärääminen eli autonomia oikeastaan tarkoittaa? Kuka tai mikä voi olla itseään määräävä subjekti? Millaisilla oikeudellisilla keinoilla itsemääräämistä voidaan tukea?

Tässä teoksessa itsemääräämisoikeutta lähestytään monipuolisesti eri näkökulmista ja eri menetelmin. Kirjassa tarkastellaan esimerkiksi itsemääräämisoikeuden käsitettä suhteessa eri oikeudenmukaisuuden ja autonomian teorioihin, sekä sen historiallista kehitystä antiikin tasavaltalaisesta perinteestä moderniin liberalismiin ja feminismiin saakka.

Kirjassa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisiin henkilöihin, joiden autonominen toimintakyky ei ole kehittynyt tai on alentunut, kuten lapset, vammaiset ja muistisairaat ihmiset. Yksilön itsemääräämisoikeutta tarkastellaan eri yhteyksissä, kuten hoitotilanteissa, digitaalisesta yksilöllisyydestä päättämisessä, sekä suhteessa muihin ihmisiin ja valtioon. Myös eläinten ja yhteisöjen itsemääräämisoikeutta tarkastellaan omissa luvuissaan.

Teoksen avulla piirtyy kuva yhtäältä itsemääräämisoikeuden käsitteen kompleksisuudesta, toisaalta sen alati kasvavasta tärkeydestä etenkin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille.

392 s.

 

Saatavuus

Teos on saatavilla

• Kovakantisena paperikirjana, joka ostettavissa Vastapainon nettikaupasta ja muista kirjakaupoista
ISBN 978-952-397-006-9 (painettu kirja)

• Sähkökirjana (ePub 3.0), joka on ostettavissa Vastapainon nettikaupasta
ISBN 978-952-397-078-6 (ePub)

• Open Access -versiona,
ISBN 978-952-397-084-7 (Open Access pdf)
DOI: 10.58181/VP9789523970069
OA-versio on saatavilla osoitteesta:
http://doi.org/10.58181/VP9789523970069